El Grup de Treball Smart Cities/Smart Regions del COIT/COETC presenta la seva memòria anual 2019

depositphotos 205718470 l-2015 1

El Col·legi impulsa diversos grups de treball relatius a les parcel·les d'actuació en les quals el sector de les telecomunicacions té una gran presència. D'aquesta manera, l'equip que tracta les Smart Cities ha presentat els seus resultats, dels quals es conclou un balanç altament positiu en el seu exercici de l'any passat.

Aquest grup de treball ha superat àmpliament les previsions definides en el Pla d'Acció 2019. Sobresurten les activitats relatives a la difusió i l'establiment de contactes d'interès. A més, una desena de les iniciatives totals han tingut caràcter internacional i altres onze han estat d'àmbit estatal.

El Grup de Treball Smart Cities/Smart Regions del COIT/COETC tenen com a objectiu general impulsar les inquietuds dels Enginyers de Telecomunicació en els àmbits proposats (ciutats i regions intel·ligents), així com en matèries afins a l'àmbit intel·ligent (illes, territoris, destins, etc.), posant en marxa quantes activitats i iniciatives siguin necessàries per a aconseguir-lo.

En el seu dia a dia, revisen de manera contínua els objectius i tasques associades per a garantir sempre la seva visibilitat i viabilitat, mantenen una gestió interna que permet identificar el realitzat, la qual cosa està en desenvolupament i el pendent per fer, i aplicar de manera periòdica una assignació de tasques a cada membre (o equip) basada en una planificació realista a fi de ser completades dintre del termini i en la forma escaient.

Així doncs, les línies de treball s'estableixen entorn de quatre grans epígrafs. La difusió, des d'on promouen l'organització i participació del grup de treball en congressos i esdeveniments tant en l'àmbit nacional com internacional, buscant aportar una imatge única. Al mateix temps, orienten a qualsevol entitat en l'àmbit de les telecomunicacions que el sol·liciti per a donar a conèixer les implicacions tecnològiques que tot desplegament intel·ligent comporta, apostant per una carta de serveis única.

Respecte a l'expansió, el Grup de Smart Cities té present la importància de la consolidació dels contactes necessaris amb altres iniciatives i organismes, obtenint presència en fòrums d'interès, capacitat d'opinió i màxima visibilitat del nostre col·lectiu i el nostre treball. Finalment, també treballen en projectes i anàlisis d'aquests.

Des del Grup de Treball aborden el desenvolupament individual o conjunt de projectes en matèria intel·ligent amb empreses i administracions, mentre que des de l'anàlisi presenten treballs i estudis específics d'àmplia difusió i on l'opinió del col·lectiu d'Enginyers de Telecomunicació marca un factor diferenciador en plantejament i criteri.

D'aquesta manera, el Grup ha dut a terme o ha tingut presència en 28 activitats al llarg de 2019. En l'àmbit internacional, ressalta la participació del Col·legi com a membre del Comitè Tècnic del V Congrés de Ciutats Intel·ligents, celebrat a Madrid al febrer. De la mateixa manera, també van ser presents en el 10è Fòrum d'Intel·ligència i Sostenibilitat Urbana, dut a terme a la fi de març a Màlaga, igual que en el Smart City Expo World Congress, ja al novembre i des de Barcelona, on van ocupar un espai d'informació i networking.

La presència en mitjans de comunicació del Grup també ha estat elevada, tant en capçaleres regionals com nacionals. Calen destacar les seves opinions recollides en el monogràfic impulsat pel diari ABC sobre Smart Cities publicat al juny, igual que la seva participació en la taula rodona sobre innovació en carreteres que el portal digital El Confidencial va acabar portant al seu web en un article publicat a mitjan desembre. Altres mitjans que s'han fet eco de les activitats desenvolupades per aquest grup de treball són El Nou Dia, Radi Sant Joan – Cultura Capital i El País (Foto: ICS/Depositphoto).

La justícia confirma que les professions d'enginyer tècnic estan vinculades a l'especialitat cursada

 

depositphotos 163611610 s-2019

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) s'alinea amb una tendència ja marcada anteriorment per altres sentències del Tribunal Suprem i confirma que l'exercici de la professió dels enginyers tècnics es troba exclusivament circumscrit a l'àmbit de la seva especialitat.

El passat 27 de Maig el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) notificava mitjançant la seva sentència 143/2020, d'1 d'abril, que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per l'Institut d'Enginyers Tècnics d'Espanya (INGETE) contra la Resolució de 2017 de la Secretaria General d'Universitats.      

Aquesta resolució feia públic l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017 que ordena els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Recurs desestimat

El recurs contenciós administratiu interposat per INGETE tenia com a objectiu que l'exercici de les professions d'Enginyer Tècnic no estigués vinculat a l'àmbit d'una especialitat concreta. INGETE pretenia, aprofitant el canvi del marc de titulacions que es va produir com a desenvolupament del procés de Bolonya, que no s'establís una relació directa entre les especialitats de les enginyeries tècniques i els títols oficials de grau.

La sentència 143/2020, d'1 d'abril ha deixat clar que no es pot induir a error sobre les professions a les quals habilita cada títol. Així, per exemple, un títol de grau que habilita per a exercir com a enginyer tècnic en una concreta especialitat no pot induir a pensar que també habilita per a exercir en totes les especialitats, que és el que es pretenia amb el recurs d'INGETE.

Fonaments de dret

El TSJM indica en un dels fonaments de dret de la sentència que "la qüestió de fons a debat està reiteradament resolta pels nostres Tribunals en sentit contrari al recurs actor". Es ratifica així que la normativa vigent a Espanya circumscriu l'exercici de la professió d'enginyer tècnic a l'àmbit de l'especialitat cursada.

La normativa de titulacions universitàries a Espanya ha determinat l'equivalència entre els títols antics pre-Bolonya i els actuals. Així, estableix que els antics títols d'Enginyer tenen nivell de màster i els d'enginyer tècnic nivell de grau.

Hi ha un marc de titulacions espanyol (MECES) i un europeu (EQF). Aquest últim té com a objecte relacionar entre  els marcs acadèmics de cada estat membre, a través de les correspondències entre els diferents nivells. En el cas d'Espanya, els títols d'Enginyer i de Màster té nivell 3 MECES i nivell 7 EQF, mentre que els títols de grau tenen nivells 2 i 6.

Les professions regulades a Espanya no han canviat. Només van canviar en el seu moment els títols universitaris per a accedir a aquestes. A més, existeix una normativa molt clara que regula amb quin títol es pot accedir a cada professió.

En resum, amb la sentència del TSJM s'ha reconegut i marcat una clara diferència entre, d'una banda, les professions d'enginyer tècnic (de telecomunicació, industrial, mines, etc.) en les seves diferents especialitats dins de cada branca, i que es corresponen amb títols d'especialistes en cada matèria concreta (nivell de grau), i d'altra banda, les professions d'enginyeria, que es correspon amb un títol generalista i multidisciplinari amb atribucions completes en cada branca (nivell de màster). (Foto: ICS/Deposiphoto).

 

 

Espanya per sobre de la mitjana comunitària en adopció de tecnologia digital, segons el Banc Europeu d'Inversions

 

post informe bei

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha publicat l'informe Who is prepared for the new digital age?en el qual analitza l'estat de la digitalització a la Unió Europea i als EUA des d'una perspectiva empresarial. Espanya apareix en l'informe dins del grup de països moderats quant a l'adopció de tecnologies digitals, segons l'índex EIBIS.

Malgrat això, les taxes d'adopció de tecnologia digital per a tots els sectors a Espanya superen la mitjana de la UE, però es troben per darrere de la mitjana dels Estats Units.

Quant a la taxa d'adopció de tecnologies úniques, Espanya se situa per sobre de la mitjana, tant de la UE com dels Estats Units, per a plataformes en el sector d'infraestructures i per a IoT en el sector de la construcció. En aquesta mateixa taxa, també es troba per sobre de la mitjana europea en IoT, Big Data, drons i realitat virtual.

Digitalització: més empleats, millors salaris

Així mateix, el document assenyala que més del 60% de les empreses digitals espanyoles han augmentat el seu nombre d'empleats en els últims tres anys, en comparació amb el 52% de les empreses no digitals. Una empresa es defineix com a digital si ha implementat o organitzat tot el seu negoci al voltant de, almenys, una tecnologia digital.

Una altra dada rellevant és que el salari mitjà per empleat a Espanya és 1,2 vegades més alt per a les empreses digitals que per a les no digitals, la qual cosa reflecteix diferències en la productivitat entre totes dues tipologies.

Igualment, l'informe Who is prepared for the new digital age?, assenyala que "les regulacions de negocis i impostos" ha estat esmentat com l'obstacle més important per a la inversió, tant per part de les empreses digitals com per la resta de companyies. Els següents obstacles més citats han estat "el mercat de treball" i "la falta de disponibilitat de personal".

Europa per darrere dels EUA

L'informe també mostra que les taxes d'adopció digital a la UE són clarament més baixes que als EUA Només el 66% de les empreses manufactureres europees han adoptat almenys una tecnologia digital, mentre que als EUA ho han fet el 78%.

Aquesta diferència és més important en el sector de la construcció: les empreses digitals representen el 40% a la UE i el 61% als Estats Units. La diferència en les taxes d'adopció de tecnologia digital entre les empreses de la UE i les dels EUA és de 13 punts percentuals en serveis i 11 punts percentuals en el sector d'infraestructura.

Quant a les empreses que han organitzat completament el seu negoci al voltant d'almenys una tecnologia digital, la UE s'està quedant enrere en particular en el sector de la construcció (5% enfront del 17% als EUA) i en el d'infraestructures (15% comparat amb el 20% dels EUA). Les startups i les scaleups són l'excepció d'aquesta comparació. En aquests tipus d'empreses les taxes d'adopció digital són similars a la UE i els EUA.

Canvis en l'escenari global

Who is prepared for the new digital age?, posa en relleu que Europa també perd pes en digitalització en l'escenari global. Moltes de les signatures líders en tecnologia digital tenen la seva seu als EUA o la Xina. Les empreses de la UE només representen al voltant del 20% de les majors empreses d'R+D en aquest àmbit.

A més, les companyies europees tampoc figuren entre les principals empreses de tecnologia mundial, en àrees com l'electrònica de consum, la ciberseguretat, infraestructura i serveis digitals.

L'informe destaca el retard de les empreses de la Unió Europea en l'adopció de tecnologia digital en particular en el sector de la construcció i en IoT. També subratlla que l'adopció de tecnologies digitals pot donar lloc a grans impulsos en la productivitat i grans dividends per als early-adopters.

Fonts de l'informe

L'informe es basa en dos conjunts de dades úniques, entre ells l'European Investment Bank Survey (EIBIS) 2019, i l'EIBIS Startup and Scaleup Survey del mateix any. Aquestes dades procedeixen d'una enquesta duta a terme amb 12 500 empreses a Europa i 800 empreses als EUA

L'índex de digitalització EIBIS utilitzat en l'informe per a mesurar la situació dels països consta de cinc components: intensitat digital, infraestructura digital, inversió en programari i dades, inversions en millores de processos organitzatius i comercials, i sistema de monitoratge.

La maduresa digital, el gran objectiu de la sanitat pública

imagen principal

Un estudi de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), en col·laboració amb la Fundació COTEC, ha analitzat la maduresa digital dels 17 serveis de salut autonòmics, arribant a la conclusió que aquests serveis presenten un "índex baix" de transformació digital.

Els resultats de l'estudi determinen que la maduresa digital general dels serveis de salut és baixa, ja que se situa en el 31,7 %. Aquest percentatge procedeix de la puntuació aconseguida per les respostes a 40 preguntes formulades en l'estudi: d'un màxim de 2.632 punts possibles, aquestes respostes han sumat 834 punts. 

Aquesta informació quantitativa s'ha obtingut, principalment, dels responsables de les direccions dels sistemes d'informació dels Serveis de Salut de les diferents comunitats autònomes. El procés s'ha dut a terme amb anterioritat a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. L'estudi Índex Fenin de Maduresa Digital en Salut s'ha centrat en el grau de desenvolupament i implantació d'eines, models i serveis digitals.

Passos efectius i mesurables

"Veiem necessari impulsar plans estratègics de digitalització, que comptin amb partides de finançament específiques, així com mesurar i avaluar de manera permanent amb l'objectiu de promoure mesures que permetin aconseguir els objectius estratègics", ha assenyalat la secretària general de Fenin, Margarida Alfonsel, davant l'aparició de l'estudi.

para calarr en el textoSi bé l'índex global obtingut pel sistema és baix, Alfonsel també ha destacat que en el cas d'alguns serveis és alt, com per exemple en la gestió de cites, en l'accés a la història clínica electrònica per part dels professionals, o en la prescripció electrònica.


Per part seva, el director general de Cotec, Jorge Barrero, ha mostrat la seva preocupació per l'alta variabilitat en la maduresa i el grau d'adopció de serveis i tecnologies digitals detectat entre les diferents comunitats autònomes. "Tant els ciutadans com els professionals disposen de serveis digitals en salut diferents en funció d'on resideixen, ni la disponibilitat ni el grau de desenvolupament tecnològic són prou homogenis", ha precisat.

Estratègia nacional, implementació local

L'estudi recull les qüestions assenyalades per Margarida Alfonsel i Jorge Barrero. Per a afrontar-les recomana el desenvolupament d'"un marc comú, una Estratègia de Salut Digital d'àmbit nacional, acompanyada dels mecanismes de finançament en col·laboració amb les organitzacions prestadores de serveis sanitaris". A aquest efecte reclama "una visió estratègica general i una adaptació i actuació local". Per a això es requereix "un major lideratge polític que garanteixi un desenvolupament harmònic en totes les comunitats autònomes del Sistema Nacional de Salut".

L'Índex Fenin de Maduresa Digital en Salut ha analitzat quatre grans àmbits: infraestructures IT de salut digital, serveis per a professionals, serveis per a pacients, i sistemes analítics.

Cadascun d'aquests quatre àmbits presenta resultats diferents.

Infraestructures

L'índex de maduresa digital en l'apartat d'infraestructures és del 42,6%. És el més elevat dels quatre àmbits estudiats, però així i tot és baix en relació amb l'objectiu de la transformació digital.

De tots els elements analitzats sota aquest epígraf, 2 és situen per sobre del 50%. Són les tecnologies d'aplicacions per a pacients i la disponibilitat i recuperació 24x7 dels sistemes.

Serveis com a interoperabilitat, dispositius d'accés a la informació o gestió dels processos de govern de les TIC se situen al voltant del 40%. Per última destaca, per la seva baixa maduresa, el desenvolupament de plataformes de persistència de dades.

Professionals

Aquest índex és el segon més alt dels quatre àmbits considerats en l'informe, amb un 41,3%. L'anàlisi ha posat en relleu l'existència d'un important desenvolupament dels serveis digitals per a professionals en els primers estadis de maduresa.

No obstant això, la implantació de tecnologies avançades i els casos d'ús més sofisticats són molt incipients i desiguals. Això limita que els professionals puguin obtenir el valor esperat de la transformació digital.

De tots els serveis, el més madur i estès és l'accés a la història de salut per part dels professionals, amb un 60%. En aquest terreny destaca la consulta de la història clínica electrònica i la petició i prescripció electròniques. Cal assenyalar també l'ampli ús de documents electrònics, imatge digital no radiològica i informació electrònica en text lliure.

Pacients

L'índex de maduresa digital en l'apartat de pacients és del 22,8%. De manera excepcional, la gestió de cites i accés a la recepta electrònica és el servei amb major desenvolupament, amb un nivell de maduresa del 70,6%. La resta dels serveis digitals per a pacients, queden molt per darrere. Les consultes de la història de salut estan limitades per la disponibilitat d'accés a través de dispositius mòbils.

A més, la dificultat en la incorporació de dades de salut en la història clínica electrònica limita la quantitat d'informació integrada del pacient, que contínua dispersa entre diferents sistemes de diferents proveïdors sanitaris.

Sistemes Analítics

L'índex de maduresa digital de Sistemes Analítics és el més baix dels quatre àmbits estudiats: el 17,8%. Les dades i la seva anàlisi són l'epicentre de la transformació digital dels sistemes sanitaris. Afavoreixen l'adaptació i creació de nous processos tant en relació amb els ciutadans i com en la gestió clínica.

Els sistemes analítics tradicionals, estàtics i retrospectius estan donant pas a solucions amb capacitat predictiva i prescriptiva en temps real amb solucions que inclouen la Intel·ligència Artificial.

Aquests sistemes són la gran assignatura pendent dins de la transformació digital dels serveis de salut i, alhora, una de les àrees on s'obre un major nombre d'oportunitats de desenvolupament en el futur.