Slider

 

depositphotos 163611610 s-2019

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) s'alinea amb una tendència ja marcada anteriorment per altres sentències del Tribunal Suprem i confirma que l'exercici de la professió dels enginyers tècnics es troba exclusivament circumscrit a l'àmbit de la seva especialitat.

El passat 27 de Maig el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) notificava mitjançant la seva sentència 143/2020, d'1 d'abril, que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per l'Institut d'Enginyers Tècnics d'Espanya (INGETE) contra la Resolució de 2017 de la Secretaria General d'Universitats.      

Aquesta resolució feia públic l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017 que ordena els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Recurs desestimat

El recurs contenciós administratiu interposat per INGETE tenia com a objectiu que l'exercici de les professions d'Enginyer Tècnic no estigués vinculat a l'àmbit d'una especialitat concreta. INGETE pretenia, aprofitant el canvi del marc de titulacions que es va produir com a desenvolupament del procés de Bolonya, que no s'establís una relació directa entre les especialitats de les enginyeries tècniques i els títols oficials de grau.

La sentència 143/2020, d'1 d'abril ha deixat clar que no es pot induir a error sobre les professions a les quals habilita cada títol. Així, per exemple, un títol de grau que habilita per a exercir com a enginyer tècnic en una concreta especialitat no pot induir a pensar que també habilita per a exercir en totes les especialitats, que és el que es pretenia amb el recurs d'INGETE.

Fonaments de dret

El TSJM indica en un dels fonaments de dret de la sentència que "la qüestió de fons a debat està reiteradament resolta pels nostres Tribunals en sentit contrari al recurs actor". Es ratifica així que la normativa vigent a Espanya circumscriu l'exercici de la professió d'enginyer tècnic a l'àmbit de l'especialitat cursada.

La normativa de titulacions universitàries a Espanya ha determinat l'equivalència entre els títols antics pre-Bolonya i els actuals. Així, estableix que els antics títols d'Enginyer tenen nivell de màster i els d'enginyer tècnic nivell de grau.

Hi ha un marc de titulacions espanyol (MECES) i un europeu (EQF). Aquest últim té com a objecte relacionar entre  els marcs acadèmics de cada estat membre, a través de les correspondències entre els diferents nivells. En el cas d'Espanya, els títols d'Enginyer i de Màster té nivell 3 MECES i nivell 7 EQF, mentre que els títols de grau tenen nivells 2 i 6.

Les professions regulades a Espanya no han canviat. Només van canviar en el seu moment els títols universitaris per a accedir a aquestes. A més, existeix una normativa molt clara que regula amb quin títol es pot accedir a cada professió.

En resum, amb la sentència del TSJM s'ha reconegut i marcat una clara diferència entre, d'una banda, les professions d'enginyer tècnic (de telecomunicació, industrial, mines, etc.) en les seves diferents especialitats dins de cada branca, i que es corresponen amb títols d'especialistes en cada matèria concreta (nivell de grau), i d'altra banda, les professions d'enginyeria, que es correspon amb un títol generalista i multidisciplinari amb atribucions completes en cada branca (nivell de màster). (Foto: ICS/Deposiphoto).