Slider

EL COIT celebra su Asamblea General 2020

El dijous 23 de juliol es va celebrar a Madrid l'Assemblea General del COIT, amb connexió en remot amb les seus col·legials a Catalunya, Galícia, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i País Basc.

Quant als acords adoptats en la reunió, en primer lloc es van aprovar els comptes de l'exercici anterior i la memòria anual de l'any 2019 en compliment del que s'estableix en l'article 11 de la Llei de Col·legis Professionals, que estableix que aquestes corporacions estaran subjectes al principi de transparència en la seva gestió, havent d'aportar amb caràcter anual informació sobre la gestió econòmica, quotes, procediments sancionadors, règim d'incompatibilitats dels membres de l'òrgan directiu o gestió de visats, entre altres aspectes.

A continuació, es va presentar als col·legiats la informació sobre la marxa del COIT en el primer semestre de 2020 en diferents apartats: Activitat dels diferents grups de treball; accions institucionals; relacions amb Universitats; organització i planificació d'esdeveniments en tots els territoris; commemoració del centenari del títol d'Enginyer de Telecomunicació; projecte d'identitat visual, i estratègia de comunicació.

Posteriorment, l'Assemblea General va aprovar realitzar una modificació en el Reglament General de Règim Interior del COIT que permetrà la celebració de reunions a distància dels òrgans de govern col·legials, i que farà possible que les pròximes Assemblees Generals es puguin realitzar ja de manera telemàtica complint amb tots els requisits estatutaris i reglamentaris.

Per a finalitzar, es va aprovar també el codi de conducta per a la realització d'inversions financeres, que té com a objecte compatibilitzar la salvaguarda del patrimoni col·legial amb el manteniment de la liquiditat i l'obtenció de rendibilitat, i que està basat en els principis de seguretat, liquiditat, rendibilitat, diversificació i no especulació.

El codi de conducta del COIT està alineat amb els principis de transparència i bon govern corporatiu que ha establert la CNMV, i sobre la base d'ells s'elaborarà un informe anual dels sistemes de selecció, de gestió i de l'evolució de les inversions que es remetrà a la Junta de Govern, al Consell de Col·legi i a l'Assemblea General.